Lidt om det gamle hotels historie

Vi byder vore gæster velkommen i det gamle Hotel Postgaarden i Skælskør. Ved samme lejlighed fortæller vi gerne om det gamle hotels historie.

Man kan sikkert gå ud fra, at det nuværende Hotel Postgaarden i sin første oprindelse, har været en kgl. privilegeret postgård, med det til dette privilegium hørende bestemmelser: At sørge for herberge for de rejsende, at være brevsamlingssted og station for diligencer. Muligvis har Skælskør Postgaard, som mange andre på det tidspunkt, måttet stille friske heste til disposition for de kgl. herskaber og deres udsendinge. Desværre findes der ingen dokumenter der nærmere omtaler dette spørgsmål. Den gamle postgård havde i sin første oprindelse til huse i Vestergade, i de endnu her bevarede gamle bindingsværkshuse. Omkring årene 1850-55 var den gamle postgård imidlertid lidet egnet til postgård, idet hele dens indretning var forældet. Byens borgere fandt da også, at der burde anskaffes et nyt og mere tilsvarende hotel.

Efter forud indhentet ministeriel tilladelse udstedte Skelskør Havnekommision den 29. februar 1856 skøde på en havnen tilhørende grund, der var beliggende i Strandgade, til tømrermester Johansen, mod at han forpligtede sig til på den nævnte grund at opføre en bygning, der skulle rumme teater, klublokale samt værelser til rejsende. Samtidig med skødets udstedelse fritoges ejeren for at svare nogen afgift af grunden, så længe denne benyttedes til det i skødet angivne formål.

Hotel Postgaardens nye bygning blev da opført som et 2-etagers hus med restauration og værelser i stueetagen samt teater og klublokaler på 1. sal.

Den første vært var Vildt. Han drev Hotel Postgaarden en del år og afløstes af fhv. købmand Lassen fra Skælskør, der var Hotel Postgaardens indehaver til sidst i 1870'erne, og nu skiftedes der med forskellige ejere. I året 1903 købtes hotellet af P. Nielsen, der i 1907 lod hotellet udvide med en 3-etagers tilbygning, hvori indrettedes privatlejlighed og 20 værelser. Nogle år senere udvides der med en mindre sal (Havesalen).

I året 1907 overtog August Lassen Hotel Postgaarden, som han i årenes løb lod modernisere. Udvendigt har det dog gennem årene omtrent bevaret dets stil fra denne om- og tilbygning.

Hotel Postgaarden|Strandgade 4-6|4230 Skælskør| Telefon: +45 58 19 14 39| Fax: +45 58 19 14 38|postgaarden@postgaarden-skaelskoer.dk